Lịch đáo hạn | Hồng Luật Group - Dịch Vụ Doanh Nghiệp

Hồng Luật Group - Dịch Vụ Doanh Nghiệp

Trang chủ Lịch đáo hạn

Dưới đây là lịch đáo hạn các sản phẩm hàng hóa phát sinh được hiao dịch tại công ty Gia Cát Lợi.

Lịch đáo hạn Bạc

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bạc 01/2020SIEF20COMEX30/12/201929/01/2020
Bạc 03/2020SIEH20COMEX28/02/202027/03/2020
Bạc 05/2020SIEK20COMEX30/04/202027/05/2020
Bạc 07/2020SIEN20COMEX30/06/202029/07/2020
Bạc 09/2019SIEU19COMEX30/08/201926/09/2019
Bạc 09/2020SIEU20COMEX31/08/202028/09/2020
Bạc 10/2019SIEV19COMEX30/09/201929/10/2019
Bạc 11/2019SIEX19COMEX31/10/201926/11/2019
Bạc 12/2019SIEZ19COMEX29/11/201927/12/2019

Lịch đáo hạn Bạch Kim

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bạch kim 01/2020PLEF20NYMEX31/12/201929/01/2020
Bạch kim 04/2020PLEJ20NYMEX31/03/202028/04/2020
Bạch kim 07/2020PLEN20NYMEX30/06/202029/07/2020
Bạch kim 10/2019PLEV19NYMEX30/09/201929/10/2019
Bạch kim 10/2020PLEV20NYMEX30/09/202028/10/2020

Lịch đáo hạn Bông

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bông 03/2020CTEH20ICE US24/02/202009/03/2020
Bông 05/2020CTEK20ICE US24/04/202006/05/2020
Bông 07/2020CTEN20ICE US24/06/202009/07/2020
Bông 10/2019CTEV19ICE US24/09/201909/10/2019
Bông 12/2019CTEZ19ICE US22/11/201906/12/2019

Lịch đáo hạn Cà Phê Arabica

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Arabica 03/2020KCEH20ICE US20/02/202019/03/2020
Cà phê Arabica 05/2020KCEK20ICE US22/04/202018/05/2020
Cà phê Arabica 07/2020KCEN20ICE US22/06/202021/07/2020
Cà phê Arabica 09/2019KCEU19ICE US22/08/201918/09/2019
Cà phê Arabica 09/2020KCEU20ICE US21/08/202018/09/2020
Cà phê Arabica 12/2019KCEZ19ICE US20/11/201918/12/2019

Lịch đáo hạn Cà Phê Robusta

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Robusta 01/2020LRCF20ICE EU24/12/201927/01/2020
Cà phê Robusta 03/2020LRCH20ICE EU25/02/202025/03/2020
Cà phê Robusta 05/2020LRCK20ICE EU27/04/202022/05/2020
Cà phê Robusta 07/2020LRCN20ICE EU25/06/202027/07/2020
Cà phê Robusta 09/2019LRCU19ICE EU27/08/201924/09/2019
Cà phê Robusta 09/2020LRCU20ICE EU25/08/202024/09/2020
Cà phê Robusta 11/2019LRCX19ICE EU28/10/201925/11/2019

Lịch đáo hạn Ca Cao

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ca cao 03/2020CCEH20ICE US14/02/202016/03/2020
Ca cao 05/2020CCEK20ICE US17/04/202013/05/2020
Ca cao 07/2020CCEN20ICE US17/06/202016/07/2020
Ca cao 09/2020CCEU20ICE US18/08/202015/09/2020
Cacao 09/2019CCEU19ICE US19/08/201913/09/2019
Cacao 12/2019CCEZ19ICE US15/11/201913/12/2019

Lịch đáo hạn Cao Su RSS3

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cao su RSS3 01/2020TRUF20TOCOM27/01/202027/01/2020
Cao su RSS3 02/2020TRUG20TOCOM21/02/202021/02/2020
Cao su RSS3 03/2020TRUH20TOCOM25/03/202025/03/2020
Cao su RSS3 05/2020TRUK20TOCOM25/05/202025/05/2020
Cao su RSS3 06/2019TRUM19TOCOM24/06/201924/06/2019
Cao su RSS3 06/2020TRUM20TOCOM24/06/202024/06/2020
Cao su RSS3 07/2020TRUN20TOCOM27/07/202027/07/2020
Cao su RSS3 08/2019TRUQ19TOCOM26/08/201926/08/2019
Cao su RSS3 08/2020TRUQ20TOCOM25/08/202025/08/2020
Cao su RSS3 09/2019TRUU19TOCOM24/09/201924/09/2019

Lịch đáo hạn Cao Su TSR20

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cao su RSS3 04/2020TRUJ20TOCOM23/04/202023/04/2020
Cao su TSR20 01/2020ZFTF20SGX31/12/201931/12/2019
Cao su TSR20 02/2020ZFTG20SGX31/01/202031/01/2020
Cao su TSR20 03/2020ZFTH20SGX28/02/202028/02/2020
Cao su TSR20 04/2020ZFTJ20SGX31/03/202031/03/2020
Cao su TSR20 05/2020ZFTK20SGX29/05/202029/05/2020
Cao su TSR20 06/2020ZFTM20SGX30/06/202030/06/2020
Cao su TSR20 07/2020ZFTN20SGX31/07/202031/07/2020
Cao su TSR20 08/2020ZFTQ20SGX31/08/202031/08/2020
Cao su TSR20 09/2019ZFTU19SGX30/08/201930/08/2019

Lịch đáo hạn Dầu Đậu Tương

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu đậu tương 01/2020ZLEF20CBOT31/12/201914/01/2020
Dầu đậu tương 03/2020ZLEH20CBOT28/02/202013/03/2020
Dầu đậu tương 05/2020ZLEK20CBOT30/04/202014/05/2020
Dầu đậu tương 07/2020ZLEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Dầu đậu tương 08/2020ZLEQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Dầu đậu tương 09/2020ZLEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Dầu đậu tương 10/2020ZLEV20CBOT30/09/202014/10/2020
Dầu đậu tương 12/2019ZLEZ19CBOT29/11/201913/12/2019

Lịch đáo hạn Đậu Tương

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đậu tương 01/2020ZSEF20CBOT31/12/201914/01/2020
Đậu tương 03/2020ZSEH20CBOT28/02/202013/03/2020
Đậu tương 05/2020ZSEK20CBOT30/04/202014/05/2020
Đậu tương 07/2020ZSEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Đậu tương 08/2020ZSEQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Đậu tương 09/2020ZSEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Đậu tương 11/2019ZSEX19CBOT31/10/201914/11/2019

Lịch đáo hạn Đậu Tương Mini

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đậu tương Mini 01/2020XBF20CBOT31/12/201914/01/2020
Đậu tương Mini 03/2020XBH20CBOT28/02/202013/03/2020
Đậu tương Mini 05/2020XBK20CBOT30/04/202014/05/2020
Đậu tương Mini 07/2020XBN19CBOT30/06/202014/07/2020
Đậu tương Mini 08/2020XBQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Đậu tương Mini 09/2020XBU20CBOT31/08/202014/09/2020
Đậu tương Mini 11/2019XBX19CBOT31/10/201914/11/2019

Lịch đáo hạn Đồng

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đồng 01/2020CPEF20COMEX31/12/201929/01/2020
Đồng 02/2020CPEG20COMEX31/01/202026/02/2020
Đồng 03/2020CPEH20COMEX28/02/202027/03/2020
Đồng 04/2020CPEJ20COMEX31/03/202028/04/2020
Đồng 05/2020CPEK20COMEX30/04/202027/05/2020
Đồng 06/2020CPEM20COMEX29/05/202026/06/2020
Đồng 07/2020CPEN20COMEX30/06/202029/07/2020
Đồng 08/2019CPEQ19COMEX31/07/201928/08/2019
Đồng 08/2020CPEQ20COMEX31/07/202027/08/2020
Đồng 09/2019CPEU19COMEX30/08/201926/09/2019

Lịch đáo hạn Đường

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đường 03/2020SBEH20ICE US02/03/202028/02/2020
Đường 05/2020SBEK20ICE US01/05/202030/04/2020
Đường 07/2020SBEN20ICE US01/07/202030/06/2020
Đường 10/2019SBEV19ICE US01/10/201930/09/2019

Lịch đáo hạn Khô Đậu Tương

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Khô đậu tương 01/2020ZMEF20CBOT31/12/201914/01/2020
Khô đậu tương 03/2020ZMEH20CBOT28/02/202013/03/2020
Khô đậu tương 05/2020ZMEK20CBOT30/04/202014/05/2020
Khô đậu tương 07/2020ZMEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Khô đậu tương 08/2020ZMEQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Khô đậu tương 09/2020ZMEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Khô đậu tương 10/2020ZMEV20CBOT30/09/202014/10/2020
Khô đậu tương 12/2019ZMEZ19CBOT29/11/201913/12/2019

Lịch đáo hạn Lúa Mì

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Lúa mì 09/2020ZWAU20CBOT31/08/202014/09/2020
Lúa mì 12/2019ZWAZ19CBOT29/11/201913/12/2019
Lúa mì 07/2020ZWAN20CBOT30/06/202014/07/2020
Lúa mỳ 03/2020ZWAH20CBOT28/02/202013/03/2020
Lúa mỳ 05/2020ZWAK20CBOT30/04/202014/05/2020

Lịch đáo hạn Lúa Mì Mini

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Lúa mì Mini 09/2020XWU20CBOT31/08/202014/09/2020
Lúa mì Mini 12/2019XWZ19CBOT29/11/201913/12/2019
Lúa mỳ Mini 03/2020XWH20CBOT28/02/202013/03/2020
Lúa mỳ Mini 05/2020XWK20CBOT30/04/202014/05/2020
Lúa mỳ Mini 07/2020XWN20CBOT30/06/202014/07/2020

Lịch đáo hạn Ngô ( Bắp)

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô 03/2020ZCEH20CBOT28/02/202013/03/2020
Ngô 05/2020ZCEK20CBOT30/04/202014/05/2020
Ngô 07/2020ZCEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Ngô 09/2020ZCEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Ngô 12/2019ZCEZ19CBOT29/11/201913/12/2019

Lịch đáo hạn Ngô ( Bắp) Mini

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô Mini 03/2020XCH20CBOT28/02/202013/03/2020
Ngô Mini 05/2020XCK20CBOT30/04/202014/05/2020
Ngô Mini 07/2020XCN20CBOT30/06/202014/07/2020
Ngô Mini 09/2020XCU20CBOT31/08/202014/09/2020
Ngô Mini 12/2019XCZ19CBOT29/11/201913/12/2019

Lịch đáo hạn quặng Sắt

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Quặng sắt 01/2020FEFF20SGX24/01/202031/01/2020
Quặng sắt 02/2020FEFG20SGX21/02/202028/02/2020
Quặng sắt 03/2020FEFH20SGX24/03/202031/03/2020
Quặng sắt 04/2020FEFJ20SGX23/04/202030/04/2020
Quặng sắt 05/2020FEFK20SGX22/05/202029/05/2020
Quặng sắt 06/2019FEFM19SGX21/06/201928/06/2019
Quặng sắt 06/2020FEFM20SGX23/06/202030/06/2020
Quặng sắt 07/2020FEFN20SGX24/07/202031/07/2020
Quặng sắt 08/2019FEFQ19SGX23/08/201930/08/2019
Quặng sắt 08/2020FEFQ20SGX24/08/202031/08/2020