Dịch vụ báo cáo thuế , kê khai thuế doanh nghiệp | Hồng Luật Group - Dịch Vụ Doanh Nghiệp

Hồng Luật Group - Dịch Vụ Doanh Nghiệp

Trang chủ Dịch Vụ Kế ToánDịch vụ báo cáo thuế , kê khai thuế doanh nghiệp

Dịch vụ báo cáo thuế , kê khai thuế doanh nghiệp

1.HOÀN THIỆN CHỨNG TỪ VÀ LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN

– Nhận chứng từ của Doanh nghiệp ít nhất 1 lần trong tháng về trụ sở để thực hiện công việc

– Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc kế toán

– Hoàn thiện chứng từ kế toán theo mẫu của BTC

– Lập sổ sách Kế toán theo quy định BTC

– Lưu giữ hồ sơ Kế toán hoàn chỉnh cho Doanh nghiệp.

2. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT

– Tư vấn và hoàn thiện hóa đơn bán ra, mua vào

– Kê khai thuế GTGT hàng tháng

– Nộp thuế GTGT hàng tháng

– Làm thủ tục mua hoá đơn GTGT

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

3. THUẾ TNDN

– Tư vấn, kiểm tra số liệu doanh thu chi hàng quý

– Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý

– Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

4. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

– Lập báo cáo tài chính

– Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN

– Kiểm soát hoá đơn chứng từ, cân đối số liệu kế toán;

– Hoàn thiện hệ thống chứng từ

– Quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Xem Thêm  Các loại thuế cơ bản công ty phải nộp cho nhà nước